Obavijest u vezi obrade osobnih podataka od strane NATURALIS d.o.o.

Svrha ove Obavijesti u vezi obrade osobnih podataka je informirati vas, kao zaposlenika ili kandidata zainteresiranog za posao u društvu NATURALIS d.o.o., o obradi vaših osobnih podataka. Voditelj zbirke podataka je NATURALIS d.o.o., Civljane, Ivetići 1, OIB: 19514005057 koje zastupa Hrvoje Godinić, direktor.

Kategorije osobnih podataka

Zaposlenici

• Ime i prezime
• OIB,
• Osobni broj osiguranika (mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje),
• Datum rođenja
• Spol
• Adresa prebivališta ili boravišta
• Broj telefona
• E-mail adresa
• Stručna sprema
• Najviša završena škola
• IBAN i kopiju tekućeg računa
• Kopiju osobne iskaznice
• Ime i prezime uzdržavanih članova i njihov OIB (PK)
• Radni staž (povijest)
• Iznos bruto plaće
• Državljanstvo
• Naziv radnog mjesta i opis poslova, datum ugovora o radu, radni status (ugovor o radu na neodređeno ili određeno), radno vrijeme (puno ili nepuno), te svi pisani ugovori i sporazumi s poslodavcem
• Podaci o dodatnim edukacijama i osposobljavanju
• Podaci o plaći i kategoriji plaće; bonusima; naknadama; pogodnostima zaposlenika i troškovima
• Podaci potrebni za obračun obveznih doprinosa, poreza i prireza
• Podaci o poslovnim putovanjima i izvješća o povezanim troškovima, informacije o službenim kreditnim karticama
• Evidencija prisutnosti na radu, odmorima i dopustima
• Uvjerenja o sposobnosti za rad
• Evidencija bolovanja (osim podataka o psihičkom i fizičkom zdravlju)
• Podaci o načinu prestanka radnog odnosa (uključivo s razlozima prestanka);
• Podaci o članovima obitelji/uzdržavanim osobama i drugim korisnicima prava, uključivo s njihovim punim imenom, datumom rođenja/dobi, spolu, osobnom identifikacijskom broju te osobnom broju izdanom od državnih tijela (HZMO, HZZO i dr.).
• Informacije pohranjene u elektroničkim sustavima poslodavca koje koristite (poput podataka o pristupu i identifikaciji te web stranicama koje ste posjetili)
• video nadzor u pogonima Društva (Solin, Korpivnica, Ludbreg, Silaš).

Pravni temelji za obradu podataka (zaposlenici)

Pravni temelji za obradu osobnih podataka su izvršavanje ugovora o radu te s time povezana prava i obveza ili voditelja obrade ili ispitanika iz područja radnog prava i radnim pravom povezanih prava i obveza (mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, porezne obveze) te legitimni interesi, koji uključuju pronalazak i zapošljavanje kvalificiranih zaposlenika, ocjenjivanje radnog učinka zaposlenika, odlučivanje o naknadama i pogodnostima zaposlenicima, zaštita sigurnosti podataka i imovine, sigurnost zaposlenika te postupanje sukladno ostalim propisanim obvezama. Pravni temelj za video nadzor u pogonima Društva Ostvarivanje legitimnog interesa voditelja obrade iz čl. 6.st. 1. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka

Kandidati za zaposlenje

• Puno ime, datum rođenja, OIB, država rođenja, državljanstvo, spol, broj telefona, adresa stanovanja, e-mail adresa
• Prethodna radna iskustva, podaci o obrazovanju i osposobljavanju, kvalifikacije, certifikati, stručna znanja i vještine te iskustvo (uključivo sa svim informacijama koje ste nam dostavili u svom životopisu, prijavi za posao ili tijekom razgovora)

Pravni temelji za obradu podataka (kandidati)

Pravni temelji za obradu podataka kandidata koji su se prijavili za posao su legitimni interesi, koji uključuju ocjenjivanje kvalificiranosti kandidata za radno mjesto te verifikaciju radnog iskustva i povijest zaposlenja kandidata.

Svrhe obrade

Osobne podatke zaposlenika koristimo u sljedeće svrhe:

• Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom
• Organizacijsko planiranje, razvoj i upravljanje
• Upravljanje i vođenje projekata
• Upravljanje i planiranje radne snage
• Popunjavanje radnih mjesta, uključivo s planiranjem ljudskih potencijala i raskidanjem radnih odnosa
• Upravljanje radnim učinkom zaposlenika, poput ocjenjivanja radnog učinka, odlučivanja o nagrađivanju prema zaslugama te poduzimanje mjera za slučaj kršenja obveza iz radnog odnosa i odlučivanje o uloženim zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i pritužbama
• Usavršavanje i razvoj zaposlenika, edukacija, osposobljavanje, potpora i certificiranje
• Zaštita sigurnosti i zdravlja zaposlenika i radnog prostora,
• Praćenje i djelovanje u slučaju ozljeda na radu,
• Praćenje izostanaka s posla
• Upravljanje zahtjevima zaposlenika za odmore i dopuste
• Planiranje i upravljanje isplatama plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika obračunima i plaćanjima doprinosa, poreza i prireza te drugim isplatama povezanim sa statusom zaposlenika
• Upravljanje načinima prestanka radnog odnosa
• Interne istrage i revizije te upravljanje rizicima i sukladnošću djelovanja
• Otkrivanje i sprječavanje prijevara
• Ispunjavanje obveza u pravnim postupcima i istragama od strane službenih tijela, uključivo s čuvanjem informacija i podataka koje se odnose na predmet takvih postupaka i istraga
• Planiranje i upravljanje financijskim sredstvima društva,
• Upravljanje troškovima, uključivo sa službenim kreditnim karticama, izdacima, postupcima nabave i naknadama
• Prikupljanje kontakt podataka za hitne slučajeve i kontakt podataka korisnika prava
• Odobravanje, davanje, upravljanje, praćenje i uskraćivanje pristupa ili korištenja elektroničkih sustava, opreme, evidencija, imovine i infrastrukture

Osobne podatke kandidata zainteresiranih za posao koristimo u sljedeće svrhe:

• Ocjenu prihvatljivosti zapošljavanja kandidata
• Provjere i potvrde dostavljenih referenci i kvalifikacija za potencijalne nove zaposlenike, u mjeri u kojoj je to dopušteno po mjerodavnom pravu

Kategorije primatelja osobnih podataka zaposlenika

Radi osiguranja učinkovitog poslovanja, možemo koristiti usluge trećih strana koji nam pomažu u poslovanju ili vođenju određenih aktivnosti u naše ime, poput usluga zaštite na radu, knjigovodstvenog servisa, pohrane podataka; usluga osiguranja zaposlenika i slično. Mi ili naši pružatelji usluga – treće strane možemo koristiti vaše podatke za neke druge zakonite svrhe, npr. za potrebe obvezatnog mirovinskog osiguranja, prijave poreza, organizaciju edukacije i usavršavanja, organizaciju poslovnih putovanja ili provjera spremnosti (npr. obvezatna protupožarna obuka), za potrebe obveznih liječničkih pregleda te u drugim slučajevima propisanima zakonom. Vaše osobne podatke možemo dijeliti s takvim trećim stranama isključivo u svrhu omogućavanja obavljanja njihove usluge. Od naših pružatelja usluga zahtijevamo da štite provjerljivost vaših osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih mjera sigurnosti, te im dopuštamo obradu osobnih podataka samo na način na koji smo im mi to odobrili.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke zaposlenika čuvat ćemo za vrijeme trajanja radnog odnosa zaposlenika te u razdoblju propisanom radnim zakonodavstvom i regulativom nakon prestanka radnog odnosa ili, u slučaju dragovoljne dostave podataka, za vrijeme od 6 godina nakon prestanka radnog odnosa. Podatke kandidata zainteresiranih za posao čuvamo za vrijeme dok traje kandidatura, osim u slučaju kad kandidat postane zaposlenikom kad se njezini/njegovi podaci smatraju osobnim podacima zaposlenika u skladu s ovom Obavijesti.

Vaša prava

U odnosu na obradu vaših osobnih podataka, Vi imate sljedeća prava:

(i) pravo biti informirani o obradi vaših osobnih podataka;
(ii) pravo zahtijevati pristup vašim osobnim podacima;
(iii) pravo zahtijevati ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka;
(iv) pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka;
(v) pravo zahtijevati prenosivost vaših osobnih podataka;
(vi) pravo podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Ukoliko ćemo bilo koji osobni podatak djelatnika ili kandidata prikupljati na dobrovoljnoj osnovi (putem privole) o tome ćemo pravovremeno i potpuno informirati djelatnika odnosno kandidata i zatražiti njegovu privolu sukladno GDPR-u. U tom slučaju ispitanik će imati pravo na odustanak (povlačenje) dane privole, što neće utjecati na zakonitost obrade odnosnog podatka prije povlačenja.

Ukoliko želite koristiti ova prava možete poslati odgovarajućih zahtjev na adresu:

NATURALIS d.o.o.
Na pažnju: Član uprave
Adresa: Civljane, Ivetići 1
E-mail: info@cetina.hr
Kontakt e-mail službenika za zaštitu osobnih podataka:
zastita.podataka@cetina.hr